หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานดูแล และพนักงานช่วยเหลือ มีอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่น โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ดูแลประสานสถานที่ทำงานให้ และมีบริษัท เจเวิร์ค ดูแลประสานงานระหว่างประเทศ

หลักสูตรการบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษา...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4 จะเข้าทำงานในสถานพยาบาลในประเทศอย่างถูกต้อง โดยมีสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุนพร้อมรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ด...

ข่าวและกิจกรรม
หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

จากสถาณะการณ์ โควิด-19 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เราพยายามดูแลและป้องกันนักศึกษาทุกคน และเพื่อเตรียมพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในรุ่นต่อไป โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการพ่น ฉีด ยาฆ่าเชื้อ...

เครดิตข่าวจาก ; www.bangkokbiznews.com/news/detail/919378 ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาสู่เศรษฐกิจรายได้สูง ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานจุดแกร่งของประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้โดดเด่นในระดับโลกใ...

กำหนดการเปิดเรียน วันที่ 15 มีนาคม 2564 #หลักสูตรการบริบาลไทยทำงานประเทศญี่ปุ่น #จบแล้วทำงานญี่ปุ่น #กลับมามีงานทำ #สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการไปกับโครงการIMMเท่านั้น คุณสมบัติในการสมัครเรีย...

ความประทับใจ จากผู้เรียน