Disable Preloader

ที่ปรึกษาต่างประเทศเยี่ยมโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

ที่ปรึกษาต่างประเทศเยี่ยมโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

มิสเตอร์คาซึโนริ อาโอกิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยม อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดอุดรธานี

Share: