Disable Preloader

เตรียมรับนักศึกษาสู่ประเทศญี่ปุ่น

เตรียมรับนักศึกษาสู่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2560  ที่ผ่านมา  Mr.Kazunori  Aoki   ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้เข้าพบเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว  เพื่อประสานและเตรียมความพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น  ในเร็วๆนี้

Share: