Disable Preloader

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

                        โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เปิดดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2539 ตามใบอนุญาตเลขที่ ชม015/2539   เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ   

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล  มีนายอภิชาติ   แดงบัว เป็นผู้รับใบอนุญาต   โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าทันต่อโลกปัจจุบัน รองรับตลาดแรงงานด้านสุขภาพที่ยงคงขาดแคลนเป็นจำนวนมาก   เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน  คลินิกทั่วไป  คลินิกเสริมความงาม สถานพยาบาลผู้สูงอายุ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล เป็นต้น

 

                        ปัจจุบันโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้ขยายโอกาสทางการทำงานให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล     ที่สามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้ตามเกณฑ์  มีโอกาสได้สอบเข้าทำงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นได้  ทั้งนี้จะมีขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่องของวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านองค์กรผู้ส่งและผู้รับ ของทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้เรียน 

1.เพศ ชาย - หญิง อายุ 17- 35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี / กศน. หรือเทียบเท่า

3.มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักด้านการพยาบาล และไม่มีโรคประจำตัว

 

เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรแล้ว สามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่งพนักงานผู้ทางการพยาบาล รวมไปถึง ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยเภสัช คลินิกเสริมความงาม คลินิกทันตกรรม และ สถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ

Share: