Disable Preloader

รายงานตัวนักศึกษารุ่นที่ี่ 111

รายงานตัวนักศึกษารุ่นที่ี่ 111

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษา รุ่นที่ 111 เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2566 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  หลักสูตรพนักงานทางการพยาบาล  หลักสูตรระยะส้ัน 6 เดือน จบมาแล้วเขัาทำงานในสถานประกอบการด้านสุขภาพ ซึ่งขณะนี้บุคลากรด้านนี้ขาดแคลนอยู่จำนวนมาก 

        โอกาสดี....สำหรับนักศึกษาที่มาลงทะเบียน รายงานตัวไม่ทัน  วันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา   ยังสามารถเข้ามาลงทะเบียนเรียนพร้อมรุ่นที่ 111 ได้อยู่นะคะ    ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 12 เมษายน 2566 เท่านั้น    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกช่องทางค่ะ...   

Share: