Disable Preloader

ยื่นขอหลักสูตรพนักงานให้การดูแล

ยื่นขอหลักสูตรพนักงานให้การดูแล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นางเกษณี   เอกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้ายื่นขอหลักสูตร พนักงานให้การดูแล 510 ชั่วโมง และพบปะพูดคุยกับ ท่านนายกสภาการพยาบาล 

    เพื่อให้ทันกับสภาวะการขาดแคลนผู้ดูแล และความต้องการในสายงานนี้ พร้อมกับเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ    โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จึงได้พยามพัฒนาการเรียนการสอน  ปรับปรุงหลักสูตรและดำเนินการขออนุญาตจากสภาการพยาบาลอย่างถูกต้อง  และพร้อมเปิดรับนักเรียนนักศึกษาที่รักการทำงานในสายอาชีพนี้ เรียนจบในระยะสั้นพร้อมมีงานรองรับ 

Share: