Disable Preloader

บินสู่ญี่ปุ่นอีก 1 รุ่น

บินสู่ญี่ปุ่นอีก 1 รุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ อีกหนึ่งรุ่นที่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเข้าทำงานกับทางโรงพยาบาลทาเคะซาโตะ 4 คน และเข้าทำงานกับสถานบริบาลชิราโทริ 1 คน

Share: