Disable Preloader

นักศึกษาเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพนิตา    ต่อพิทักพงษ์  และนางสาวจันทร์จิรา    พนมไพร  ที่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่  14  เมษายน  2561 โดยมีคณะผู้บริหาร  อาจารย์  และนักศึกษาที่จะเดินทางในรุ่นต่อไป ไปส่งยังสนามบิน

โดยการเดินทางในครั้งนี้มีกำหนดการเดินทางในวันที่  14-22  เมษายน  2561  เพื่อเดินทางไปเรียนรู้การทำงานก่อนที่จะไปทำงานจริง  ที่ศูนย์ฟื่นฟูสุขภาพ  Aiwaen  health  carecenter  ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน ได้เดินทางไปถึงและได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นอย่างดี

Share: