การเรียนการสอน

เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรายบุคคล/กลุ่มย่อย) หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและผนวกกิจกรรมเสริมพิเศษเฉพาะสาขาที่สนใจ/ถนัดเพื่อพัฒ...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-11-30

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน มีห้องเรียนทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน สอนโดยอาจารย์พยาบาลวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้นักศึกษ...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-12-16

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในโรงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข โดยโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขให้นักศึกษาเข้าฝ...

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน 2020-12-16

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ทำการสอน...

โรงเรียนรมบริรักษ์ 2020-12-16

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษา...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2021-01-05

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4 จะเข้าทำงานในสถานพยาบาลในประเทศอย่างถูกต้อง โดยมีสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุนพร้อมรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน โดยบริษัท เคโซไค เป็นผู้ด...

หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น 2020-12-09