ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 Joshuafoork ??????? 2017-11-17
2 Joshuafoork ????????? 2017-11-17
3 ณัติธิดา ดรจารั เชียงใหม่ 2017-11-16
4 นพดล มิละพงษ์ น่าน 2017-11-14
5 นพดล มิละพงษ์ น่าน 2017-11-14
6 น.ส.ณัฐวิภา ทนันชัย เชียงใหม่ 2017-11-06
7 น.ส อรฤทัย. เต็มสูงเนิน พะเยา 2017-11-05
8 นางสาวธัญญารัตน์ ปิติภัคโภคินทร์ เชียงราย 2017-11-03
9 นางสาว รัตติยา มหาครอง ลำพูน 2017-10-27
10 จักรกฤษณ์ ดอนชัย แม่ฮ่องสอน 2017-10-25

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs