ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 บุษบา ทองเฟื้อง พิษณุโลก 2018-01-14
2 นางสาว สุรีย์นิภา ตาลคำ ลำปาง 2018-01-14
3 ดารุณี แก่นเพชร ขอนแก่น 2018-01-06
4 น.ส.ณัฐชฎาภรณ์ คพโล พะเยา 2018-01-05
5 ประธาน เด่นพฤกษา ลำปาง 2018-01-03
6 นิภาพรรณ เกิดมี สุโขทัย 2017-12-30
7 นิภาพรรณ เกิดมี สุโขทัย 2017-12-30
8 ธีรารัตน์ มังสุไลย เชียงราย 2017-12-27
9 วรกฤต ตุ่นโนจา กรุงเทพมหานคร 2017-12-08
10 วุฒิชัย ไชยทนันท์ เชียงใหม่ 2017-11-27

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs