ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 น.ส.ปิญานันท์ ทำมาก ตาก 2017-08-20
2 พินิยา ศิริวัฒนกุล ลำปาง 2017-08-18
3 สิริชัย สายนุวงค์ ลำปาง 2017-08-06
4 นางสาวรัตนลักษณ์ ติ๊บน้อย เชียงใหม่ 2017-08-04
5 จีราพร อินทอง เชียงใหม่ 2017-08-03
6 นางสาวจุฑารัตน์ เเก้ววิจิตร เชียงใหม่ 2017-08-03
7 ลลิตา ทาลำปาง ตาก 2017-07-27
8 บุณยนุช อยู่เย็น เชียงราย 2017-07-26
9 มัญชรี ฟองคำตัน ลำพูน 2017-07-21
10 สร้อยคำ คำเฮ็ง เชียงใหม่ 2017-07-18

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs