ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 ลลิตา ทาลำปาง ตาก 2017-07-27
2 บุณยนุช อยู่เย็น เชียงราย 2017-07-26
3 มัญชรี ฟองคำตัน ลำพูน 2017-07-21
4 สร้อยคำ คำเฮ็ง เชียงใหม่ 2017-07-18
5 นางสาวน้ำผึ้ง วงคำหาญ หนองคาย 2017-07-13
6 อรทัย บุญใส่ เชียงใหม่ 2017-07-13
7 ปานทิพย์ จันทวี ตาก 2017-07-04
8 เรณุมาศ พรหมมา ปทุมธานี 2017-06-30
9 ปวีณา เหลืองอ่อน เชียงใหม่ 2017-06-30
10 นาย นิธิพัฒน์ น้อยวงค์ เชียงราย 2017-06-29

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs