ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 ณัฐพงศ์ ภูนวน อุตรดิตถ์ 2018-10-12
2 นางสาวรัชณู บุญยงศ? เชียงใหม่ 2018-09-25
3 รุ่งนภา ใชยะสาร เชียงใหม่ 2018-09-17
4 นายศตวรรษ มะแก้ว อุตรดิตถ์ 2018-09-10
5 นางสาว สุวณี สวัสดี สงขลา 2018-09-09
6 นางสาวพนิดา คณิคศิริคุณ น่าน 2018-08-12
7 เปมิกา อุ่นเรือน เชียงใหม่ 2018-08-10
8 นาย สุริยา มาลัย น่าน 2018-08-03
9 นาย สุริยา เตชนันท์ น่าน 2018-08-03
10 น.ส.จิรัชญา ใจวัน เชียงใหม่ 2018-08-02

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs