ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 กฤตยพร มะโนแสน พะเยา 2017-10-13
2 นางสาว พัชรีพร ทีละทอน พิษณุโลก 2017-10-10
3 ไตเปา แดเชอร์ เชียงใหม่ 2017-10-06
4 อารียา พาระแพน ลำปาง 2017-10-03
5 สิรินดา ลินด์เนอร์ เชียงใหม่ 2017-09-23
6 ปารณีย์ บัวดี เชียงใหม่ 2017-09-22
7 นางสาวจิราพร ศรีแก้ว เชียงใหม่ 2017-09-20
8 นางสาวรัตติยา มหาครอง ลำพูน 2017-09-19
9 นางสาว นฤมล ป่อเงิน เชียงใหม่ 2017-09-19
10 ภูริชา เรือนปง แม่ฮ่องสอน 2017-09-18

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs