ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 ทิพวัลย์ อภิวงศ์ พะเยา 2017-04-26
2 วาสนา อ้อยบำรุง พะเยา 2017-04-26
3 นันทกา เชียงใหม่ 2017-04-26
4 เกียง ลุงมั่น เชียงใหม่ 2017-04-23
5 กุลธิดา นนธิ เชียงใหม่ 2017-03-31
6 กนกวรรณ นันทภักด์ น่าน 2017-03-29
7 มณีรัตน์ ไชยแก้ว แพร่ 2017-03-28
8 มณีวรรณ ขันเงิน แพร่ 2017-03-27
9 เมธี กิติยา ลำปาง 2017-03-26
10 นางสาว กุศาวดี ปันโท๊ะ ลำปาง 2017-03-26

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs