ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 สิรินดา ลินด์เนอร์ เชียงใหม่ 2017-09-23
2 ปารณีย์ บัวดี เชียงใหม่ 2017-09-22
3 นางสาวจิราพร ศรีแก้ว เชียงใหม่ 2017-09-20
4 นางสาวรัตติยา มหาครอง ลำพูน 2017-09-19
5 นางสาว นฤมล ป่อเงิน เชียงใหม่ 2017-09-19
6 ภูริชา เรือนปง แม่ฮ่องสอน 2017-09-18
7 นภาภร ทรายมูล เชียงใหม่ 2017-09-18
8 ศรัญญา กันทา ลำพูน 2017-09-13
9 ศรัญญา กันทา กรุงเทพมหานคร 2017-09-12
10 นางสาวศุจินันท์ ปันติบุ่ง เชียงใหม่ 2017-09-08

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs