พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16  กันยายน  2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส     จำนวน  120  คน  โดยมี นายประจวบ    กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธานมอบในครั้งนี้   พร้อมทั้งขอขอบพระคุณ  นายคาซึชิ  อาโอกิ  กงศุลใหญ่ญี่ปุ่น  ณ  นครเชียงใหม่      คณะโรตารี่จากประเทศญี่ปุ่น   ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 15     ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เชียงใหม่    ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการ กศน.     อาจารย์ฝ่ายแนะแนว    จากสถาบันต่างๆ    และ  ตัวแทนจากโรงพยาบาล     ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการด้านสุขภาพ  โรงพยาบาล  ครูพี่เลี้ยง ได้  และส่วนหนึ่งนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4  ได้  อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางเพื่อไปเป็นพนักงานฝึกหัดในสถานพยาบาลประเทศญี่ปุ่น  โดยมีรายได้ประมาณ 50,000  บาท 

   

MOU ความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมก...

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2562  Mr.Kento   K... อ่านข่าวนี้

2019-04-09 14:47:30

ปฐมนิเทศ รับน้อง ปี 2562

เมื่อวันทีี่  30  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา โรงเร... อ่านข่าวนี้

2019-04-03 01:56:44

โรงพยาบาล Chersery home เข้าศึ...

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ  แดง... อ่านข่าวนี้

2019-03-26 10:14:05

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs