Image

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV

ผู้บริหารของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว The Nation TV

ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาไปสู่สากล เนื่องจากในปัจจุบันผู้สูงอายุเพิ่มปริมาณขึ้นในทุกประเทศ 

ความต้องการผู้ดูแลมืออาชีพจึงสูงขึ้นตาม ทั้งในและต่างประเทศ

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ จึงผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ

สามารถออกไปประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดได้

 

สามารถเข้าไปดูตามลิ้งได้เลยนะคะ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmULaCKWCrM

รายการมองเมืองเหนือ

เมือวันที่  21  กันยายน  2560  ผู้บริหารโรงเรีย... อ่านข่าวนี้

2017-09-21 09:00:02

นักศึกษาสอบผ่าน เตรียมพร้อมไปป...

โรงเรียนรามบริรักเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาญ... อ่านข่าวนี้

2017-09-19 08:22:47

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาโร...

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16  กันยายน  2560  โรงเรียนรามบริร... อ่านข่าวนี้

2017-09-19 07:11:02

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs