Image

ข่าว The Nation TV

รายการเนชั่นข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 08.50 น. โดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี สรารัตน์ รัตนสุวรรณ และ นิติรัฐ บัวจันทร์ ทางเนชั่นทีวีช่อง 22 และทาง Facebook Live NationTV22

หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ  (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย)... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:43:10

โรงพยาบาล UENOHARA ประเทศญี่ปุ...

โรงพยาบาล Uenohara  ประเทศญี่ปุ่น  อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประ... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:29:10

พิธีมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียง... อ่านข่าวนี้

2019-09-27 11:03:43

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs