MOU ความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2562  Mr.Kento   Kozai ;  Manager  Director Tanaka  Gakuen Co., Ltd. (Japan)  (สถาบันการศึกษาทานะกะ  ประเทศญี่ปุ่น)   ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและ ให้ความรู้  ในการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ   ให้แก่นักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และนักศึกษาที่ไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น    โดยการลงนามร่วมในครั้งนี้ มีนายอภิชาติ   แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ร่วมลงนามพร้อมกับMr.Kento   Kozai

ยินดีกับนักศึกษาที่จะเดินทางไป...

อีก 1 รุ่นที่พร้อมจะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น  โดยวันที่ &nb... อ่านข่าวนี้

2019-08-08 11:25:09

บทความจากสื่อประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นที่ได้เดินทางไปทำงาน ณ สถานพยาบาลใน... อ่านข่าวนี้

2019-08-08 11:42:09

นักศึกษาหลักสูตรบริบาลญี่ปุ่นท...

นักศึกษาหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำงานและใช้ชีวิตในประเ... อ่านข่าวนี้

2019-07-15 12:05:21

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs