MOU ความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2562  Mr.Kento   Kozai ;  Manager  Director Tanaka  Gakuen Co., Ltd. (Japan)  (สถาบันการศึกษาทานะกะ  ประเทศญี่ปุ่น)   ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและ ให้ความรู้  ในการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ   ให้แก่นักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และนักศึกษาที่ไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น    โดยการลงนามร่วมในครั้งนี้ มีนายอภิชาติ   แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ร่วมลงนามพร้อมกับMr.Kento   Kozai

ทำงานครบ 1 ปี

ปาร์ตีเล็กๆ ของนักศึกษารามบริรักษ์เชียงใหม่ที่ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่... อ่านข่าวนี้

2020-05-25 11:48:45

Syumeikan ต้อนรับนักศึกษา

สถานพยาบาล Syumeikan  จังหวัด Ibaraki  ประเทศญี่ปุ่น ได้จ... อ่านข่าวนี้

2020-05-25 11:45:11

ทำงานในประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เก็บภาพบรรยากาศ ความเป็นอยู่ของนักศึกษ... อ่านข่าวนี้

2020-03-30 02:43:17

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs