MOU ความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2562  Mr.Kento   Kozai ;  Manager  Director Tanaka  Gakuen Co., Ltd. (Japan)  (สถาบันการศึกษาทานะกะ  ประเทศญี่ปุ่น)   ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพ   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและ ให้ความรู้  ในการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ   ให้แก่นักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และนักศึกษาที่ไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น    โดยการลงนามร่วมในครั้งนี้ มีนายอภิชาติ   แดงบัว ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ร่วมลงนามพร้อมกับMr.Kento   Kozai

MOU ความร่วมมือว่าด้วยโปรแกรมก...

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2562  Mr.Kento   K... อ่านข่าวนี้

2019-04-09 14:47:30

ปฐมนิเทศ รับน้อง ปี 2562

เมื่อวันทีี่  30  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา โรงเร... อ่านข่าวนี้

2019-04-03 01:56:44

โรงพยาบาล Chersery home เข้าศึ...

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ  แดง... อ่านข่าวนี้

2019-03-26 10:14:05

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs