Image

การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นผู้ประสานหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้คัดลอกภาพจาก facebook ของโรงเรียนและเปิดเฟสที่หน้าตาคล้ายกัน พร้อมกับโทรติดต่อนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน  หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น  ของโรงเรียน  ซึ่งนักศึกษาที่จบหลักสูตรแล้วสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการที่ประเทศญี่ปุ่นได้      ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานที่จะโทรประสานและให้ข้อมูลของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะมี  2 ท่านคือ   อ.อภิชาติ   แดงบัว  และ อ.ชัยวุฒิ   เกตุแก้ว เท่านั้น  และสามารถติดต่อ inbox ในเฟสของโรงเรียน ตามที่แจ้งไว้เท่านั้น  หากนอกเหนือจากที่ได้แจ้งนี้ เพื่อความมั่นใจสามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์โทร  ของทั้ง 2 ท่าน ที่แจ้งมานี้ หรือโทรมาที่โรงเรียนโดยตรงได้ โทร. 053-223914-5

(หมายเหตุ   ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผู้ประสานอื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานของโรงเรียนตามที่แจ้งนี้    หรือกรณีมีการโอนเงินลงทะเบียนเรียนให้โอนเข้าบัญชีของโรงเรียนในชื่อบัญชี  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก  เลขที่ 390-4-57382-5   เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น)


หนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ

บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮ  (สำนักข่าวญี่ปุ่นในประเทศไทย)... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:43:10

โรงพยาบาล UENOHARA ประเทศญี่ปุ...

โรงพยาบาล Uenohara  ประเทศญี่ปุ่น  อีกหนึ่งโรงพยาบาลในประ... อ่านข่าวนี้

2019-10-10 02:29:10

พิธีมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียง... อ่านข่าวนี้

2019-09-27 11:03:43

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs