bg

โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โทร : 053-223914-5

อีเมล ramborirug.cm@gmail.com


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โรงเรียนพระราชทาน ปี 2545
โรงเรียนรางวัลระบบการประกันคุณภาพระดับดีมาก ปี 2552 และ 2553

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรที่จบแล้วสามารถเข้าทำงานโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนักศึกษาจบจากโรงเรียนสามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัย ก็สามารถนำรายวิชาเทียบโอนหน่วยกิจได้

สมัครเรียนออนไลน์

นักศึกษารุ่น 85 ถ่ายภาพหน้าโรง...


นักศึกษา รุ่น 85 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ถ่ายภาพหน้าโรงเรียนร่วมกับ อาจารย์พยาบาล ก่อนออกฝึกงานในโรงพยาบาล

ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการ เข้าเย...


ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้อำวยการและหัวหน้าฝ่ายการ โรงพยาบาลต่างๆ ได้รับการตอนรับอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับ

พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่...


โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และ สถานพยาบาลอิตาบาชิ เมืองโคกะ จังหวัดอิบารางิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโปรแกรมการดูแลสุขภาพ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ...

ความประทับใจจากผู้เรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรายบุคคล/กลุ่...

หลักสูตร

การเรียนการสอน Acadamic Program ภาคปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักส...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs