bg

โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โทร : 053-223914-5

อีเมล ramborirug.cm@gmail.com


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2545

ผ่านการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครบ 10 ปี ในปี 2554
โรงเรียนรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก

เปิดสอนหลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาจบแล้วสามารถทำงานได้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล หรือ เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้

ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลฮิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น รับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียน เข้าทำงานกับสถานพยาบาลในญี่ปุ่น และบริษัทในเครือ เคเซไค (ประเทศไทย)จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับค่าตอบแทนให้ พร้อมทั้งโรงเรียนจัดสอนภาษาญี่ปุ่นให้ ฟรี

สมัครเรียนออนไลน์

การประชุมปฏิบัติการครูแนะแนว


เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เข้าประชุมร่วมกับ ครูแนะนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  และ  ชมรมครูแนะแนวเชียงให...

ร่วมงานนิทรรศการภาษาและวัฒนธรร...


วันที่ 2 สิงหาคม 2560  โรงเรียนรามบริรกษ์เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนลำปางกัลยานี จ.ลำปาง  เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ แนะนำการศึกษาและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้รับความสนใจจา...

มอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น


โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดย Mr.kazunori Aoki ร่วมกับสโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่น   ได้เข้ามอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น ให้กับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยวันที่  25-26 กั...

ความประทับใจจากผู้เรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs