• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน ที่ประเทศจีน

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน ที่ประเทศจีน


กิจกรรม ปฐมนิเทศและรับน้อง รุ่น 84

กิจกรรม ปฐมนิเทศและรับน้อง รุ่น 84


ยินดีต้อนรับนักศึกษา รุ่นที่ 84 เข้าสู่รั่วโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับนักศึกษา รุ่นที่ 84 เข้าสู่รั่วโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


พิธีปัจฉิมนิเทศและติดเข็มตราสัญลักษณ์นักศึกษา รุ่นที่ 83

พิธีปัจฉิมนิเทศและติดเข็มตราสัญลักษณ์นักศึกษา รุ่นที่ 83


คณะนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ที่ มหาวิทยาลัยจงอี ประเทศจีน

คณะนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ที่ มหาวิทยาลัยจงอี ประเทศจีน


นักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยการภาษาและภาษาต่างประเทศ

นักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยการภาษาและภาษาต่างประเทศ