• e4145-1362718197-2.jpg
  • 25cb5-1362718119-2.jpg
  • b49f6-1362718462.jpg
  • 00fa1-1362718461.jpg
  • 205ab-1362718446-2.jpg 

 

ประกาศรับสมัคร นักศึกษารุ่นที่ 84 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่ต่างจังหวัด

ประกาศรับสมัคร นักศึกษารุ่นที่ 84 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่ต่างจังหวัด


เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 84

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 84


ประมวนภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558

ประมวนภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558


ภาพบรรยากาศ พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ ของนักศึกษารุ่นที่ 82 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์ ของนักศึกษารุ่นที่ 82 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่


ภาพบรรยากาศ การประกาศผลสอบ ของนักศึกษารุ่น 82

ภาพบรรยากาศ การประกาศผลสอบ ของนักศึกษารุ่น 82


เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน เพื่อศึกษาดูงานประเทศจีน

เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน เพื่อศึกษาดูงานประเทศจีน