bg

โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โทร : 053-223914-5

อีเมล ramborirug.cm@gmail.com


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โรงเรียนพระราชทาน ปี 2545
โรงเรียนรางวัลระบบการประกันคุณภาพระดับดีมาก ปี 2552 และ 2553

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรที่จบแล้วสามารถเข้าทำงานโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนักศึกษาจบจากโรงเรียนสามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัย ก็สามารถนำรายวิชาเทียบโอนหน่วยกิจได้

สมัครเรียนออนไลน์

เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี!


เปิดแล้ว ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่า สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเน้นคุณภาพเป็นหลัก สิทธิพิเศษนี้ มอบให้ฟรี กับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่เท่านั้น ...

เชิญร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร...


ขอเชิญร่วมงานพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 ของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน 2559  เวลา 9:00 – 16:30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นักศึกษา...

กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตร...


กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559 นักศึกษารุ่น 83,84,85 และ 86 กำหนดการซ้อมพิธีรีบใบประกาศนียบัตร 6-7 ก.ย. 59     รุ่น 85 เวลา 9:30 – 12:00 น. (ที่โร...

ความประทับใจจากผู้เรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล  เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถ...

การเรียนภาคปฏิบัติ

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรสายตรงที่จบแล้วสามารถเข้าทำ...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก อาหาร ตำราเรียน เสื้อสูท (ผู้หญิง) ชุดฟอร์ม 2 ชุด ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs