ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 กรุงเทพมหานคร 2020-02-16
2 Jamesdem ????? 2020-02-09
3 อมรวิชญ์ เอี่ยวพิพัฒน์กูล อุตรดิตถ์ 2020-01-20
4 นายธีระพันธ์ ใบยา น่าน 2020-01-17
5 นางสาวธัญรดี เสียวสุข หนองบัวลำภู 2020-01-15
6 นางสาว ธัญรดี เสียวสุข หนองบัวลำภู 2020-01-15
7 นางสาว ธัญรดี เสียวสุข หนองบัวลำภู 2020-01-15
8 มาลียา จานแก้ว เชียงใหม่ 2020-01-14
9 นางสาว ชมพูนุช พูลสวัสดิ์ สุราษฎร์ธานี 2020-01-10
10 รัชนีกร ขุนพินิจ สุโขทัย 2020-01-10

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs