ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 นางสาว กัญณภัทร สาริบุตร ลำปาง 2018-03-20
2 พิมพ์พิมล พันธ์ดี แพร่ 2018-03-20
3 ยลรดี เกษตรกุลทรัพย์ เชียงใหม่ 2018-03-17
4 นาย วสุรักษ์ จันทร์ทอง เชียงใหม่ 2018-03-16
5 ณัฐพงษ์ อาจการ ลำพูน 2018-03-15
6 นาย อนาวิล ใจสุยะ ลำพูน 2018-03-13
7 ณัฐพล อันเนตร ลำพูน 2018-03-13
8 นิลุบล จินะชิต เชียงใหม่ 2018-03-13
9 พลอยไพลิน เชียงใหม่ 2018-03-13
10 วิรัญชนา ธรรมชัย เชียงใหม่ 2018-03-11

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs