ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 นางสาวพนิดา คณิคศิริคุณ น่าน 2018-08-12
2 เปมิกา อุ่นเรือน เชียงใหม่ 2018-08-10
3 นาย สุริยา มาลัย น่าน 2018-08-03
4 นาย สุริยา เตชนันท์ น่าน 2018-08-03
5 น.ส.จิรัชญา ใจวัน เชียงใหม่ 2018-08-02
6 นางสาว วิลาสินี กุณน๊ะ น่าน 2018-08-01
7 นางสาว จุฑามาศ ภูพาดแร่ น่าน 2018-08-01
8 สุภาภรณ์ เมืองไชย เชียงใหม่ 2018-07-21
9 ฐิติกา ไชยเทพ เชียงใหม่ 2018-07-17
10 วรรณภา บุญอินทร์ เชียงใหม่ 2018-07-12

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs