ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 น. ส. ฉันทิกา อัฏฐคีรี แม่ฮ่องสอน 2019-09-11
2 น. ส. พัชรี ศรีวนรัตน์ แม่ฮ่องสอน 2019-09-11
3 น. ส. ขนิษฐา ศรีมณีกนกกุล แม่ฮ่องสอน 2019-09-10
4 น. ส. ขนิษฐา ศรีมณีกนกกุล แม่ฮ่องสอน 2019-09-10
5 อัจฉาพรรณ​ อินทานทุม เชียงใหม่ 2019-09-06
6 หทัยรัตน์​ ปาทือ แม่ฮ่องสอน 2019-09-02
7 นางสาว โศภิษฐา ปิงคำภา เชียงใหม่ 2019-08-19
8 วรายุทธ์ นันใจป้อ เชียงใหม่ 2019-08-16
9 นางสาว ณัฐหทัย แจ่มอุไร ลำปาง 2019-08-09
10 ณิชาภัทร แทนแสงทอง ราชบุรี 2019-08-06

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs