ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 อภิวัฒน์ ใจมา เชียงใหม่ 2019-01-14
2 อรจิรา แพนไธสง แพร่ 2019-01-13
3 สรินยา มาเยอะ เชียงราย 2019-01-10
4 นายสมพงษ์ อัมรินทร์ ตาก 2018-12-29
5 นางสาวมาลา ธันยรัตน์ศรัน แม่ฮ่องสอน 2018-12-28
6 วรพงศ์ เหล่าเสือ เชียงใหม่ 2018-12-26
7 เศรษฐบุตร ใจปัน เชียงใหม่ 2018-12-25
8 นางสาวทัณฑิกา วิทยเดชากุล แม่ฮ่องสอน 2018-12-24
9 รัชดาภร แก้วมาลา เชียงราย 2018-12-21
10 คทาธร บุญยืน ลำปาง 2018-12-20

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs