ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 นางสาวสุรีย์นิภา แสงสี เชียงใหม่ 2018-06-15
2 วันวิสา รักษา เชียงใหม่ 2018-06-14
3 จินตหรา คำต๋า เชียงใหม่ 2018-06-12
4 กมลพร พรามณี ลำพูน 2018-06-12
5 หฤทัย เขียวแก้ว เชียงใหม่ 2018-06-12
6 พิมพ์ผกา ไวยสุภี เชียงใหม่ 2018-06-11
7 วิคตอเรีย รุ่งนิธิศกุล แม่ฮ่องสอน 2018-06-10
8 กชพรรณ ปัจจามิตร เชียงใหม่ 2018-05-28
9 ณัฐการณ์ ไพรซนานันท์ แม่ฮ่องสอน 2018-05-27
10 อรุณี ปันต๊ะ เชียงใหม่ 2018-05-17

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs