ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 Mojaveveo ???? 2019-07-17
2 Stanmorecsi ????????? 2019-07-17
3 อาทิตยา ดาวังปลา เชียงใหม่ 2019-07-15
4 Batterytij ?????????? 2019-07-14
5 ปรเมษ ภูมิพันธ์ เชียงใหม่ 2019-07-13
6 ดวงหทัย ดวงจันทร์ เชียงใหม่ 2019-07-07
7 นางสาวเจนจิรา จงสถาพรพิพัฒน์ แม่ฮ่องสอน 2019-06-29
8 อารียา​ พาระแพน ลำปาง 2019-06-13
9 รสสุคนธ์ ปัญญาชัย เชียงใหม่ 2019-06-07
10 นางสาวณัฐธิดา อินไชย น่าน 2019-05-31

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs