ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 หงส์นภา ไชยมล หนองคาย 2020-03-27
2 หงส์นภา ไชยมล หนองคาย 2020-03-27
3 ฝนทิพย์ เนมหาวรรณ์ เชียงราย 2020-03-27
4 เบญญทิพย์ คำเปียง เชียงใหม่ 2020-03-25
5 คำเกี๊ยะ ลุงบุญ เชียงใหม่ 2020-03-16
6 สุพรรณิการ์ ใจเรือง ลำพูน 2020-03-16
7 ศิริภัคชา โชคมงคลคีรี เชียงใหม่ 2020-03-05
8 น.ส.นันฑิตา ไชยยา น่าน 2020-02-25
9 อมรวิชญ์ เอี่ยวพิพัฒน์กูล อุตรดิตถ์ 2020-01-20
10 นายธีระพันธ์ ใบยา น่าน 2020-01-17

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs