ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 ณัฐธิดา จันทร์เพ็ญ พังงา 2020-08-03
2 สิทธิเชษฐ์์ ศรเสนา เชียงใหม่ 2020-07-29
3 วรัญญา กันธิมา เชียงใหม่ 2020-07-29
4 นางสาวอารีพา ฉายาลักษณ์ เชียงใหม่ 2020-07-22
5 ธนกฤต จิรภคนันต์ อ่างทอง 2020-07-16
6 น.ส นิชา พรชัยเจริญสุข แม่ฮ่องสอน 2020-07-13
7 น.ส นิชา พรชัยเจริญสุข แม่ฮ่องสอน 2020-07-13
8 กรุงเทพมหานคร 2020-07-13
9 อรินทร ทองล้อม เชียงใหม่ 2020-07-13
10 อรินทร ทองล้อม เชียงใหม่ 2020-07-13

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs