ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 ธิดา ฉั่น เชียงใหม่ 2020-10-25
2 กรุงเทพมหานคร 2020-10-14
3 มณฑิตา คันธรส เชียงใหม่ 2020-10-10
4 อรุณรัตน์ จันเสวี เชียงใหม่ 2020-10-06
5 อรุณรัตน์ จันเสวี เชียงใหม่ 2020-10-05
6 กรุงเทพมหานคร 2020-10-04
7 นางสาวแสงมน แม่ฮ่องสอน 2020-09-29
8 แสงดาว โวยยือ ลำปาง 2020-09-26
9 ชัชนันท์ เศรษฐวายุ กรุงเทพมหานคร 2020-09-25
10 ขวัญกมล ประสงค์ ปทุมธานี 2020-09-24

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs