ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 กัณฐิกา ศิริปัญญา เชียงใหม่ 2019-11-07
2 น.ส.ขนิษฐา ศรีมณีกนกกุล แม่ฮ่องสอน 2019-11-04
3 นางสาวดารารัตน์ พงษ์แก้ว เชียงใหม่ 2019-11-01
4 นางสาวดารารัตน์ พงษ์แก้ว เชียงใหม่ 2019-11-01
5 วิศัลยา ลาวรรณา ลำปาง 2019-10-28
6 ดาวศิริ ถิ่นเดิม แพร่ 2019-10-26
7 นางสาว ฐิติวรฎา คำปัน เชียงราย 2019-10-21
8 นาย วิทวัฒน์ มูลหมัน ลำปาง 2019-10-16
9 น.ส.สุชาดา ชราซิต น่าน 2019-10-14
10 น.ส.ปริญญา มีบุญ น่าน 2019-10-14

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs