ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 น.ส สุวนันท์ กันไชย น่าน 2018-11-11
2 น.ส.พิชญา มายึอ เชียงใหม่ 2018-10-31
3 พัชรินทร์ทิพย์ อินประดิษฐ แพร่ 2018-10-28
4 นางสาวณีรนุช คำหม่อง แพร่ 2018-10-26
5 ณัฐพงศ์ ภูนวน อุตรดิตถ์ 2018-10-12
6 นางสาวรัชณู บุญยงศ? เชียงใหม่ 2018-09-25
7 รุ่งนภา ใชยะสาร เชียงใหม่ 2018-09-17
8 นายศตวรรษ มะแก้ว อุตรดิตถ์ 2018-09-10
9 นางสาว สุวณี สวัสดี สงขลา 2018-09-09
10 นางสาวพนิดา คณิคศิริคุณ น่าน 2018-08-12

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น 1 ปี

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs