ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 ปัทมพร ธิปาละกุล ลำปาง 2018-04-19
2 นางสาว ณหทัย ขวัญฤดี เชียงราย 2018-04-09
3 นางสาว สุนิสา พรมเอ้ย เชียงราย 2018-04-07
4 ธนกฤต แสงอุ่ง เชียงใหม่ 2018-04-02
5 ชนิดาภา ใจเสน เชียงใหม่ 2018-03-30
6 ณัฏฐณิชา สมบูรณ์ญา ลำพูน 2018-03-25
7 ศราวุฒิ ขัตติยะ เชียงราย 2018-03-23
8 อนัญญา ศรีพันธ์ เชียงใหม่ 2018-03-21
9 นางสาว กัญณภัทร สาริบุตร ลำปาง 2018-03-20
10 พิมพ์พิมล พันธ์ดี แพร่ 2018-03-20

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs