ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด วันที่สมัคร
1 Rigidsjg ????????????? 2019-05-25
2 นางสาว กมลชนก นันตาวรัตน์ เชียงใหม่ 2019-05-13
3 กัญญารัตน์ แก้ววรรณะ ลำพูน 2019-05-12
4 ภัทรวรรณ บรรจง เชียงใหม่ 2019-05-11
5 มะหมี่ อินเฟื่อง สุโขทัย 2019-05-10
6 นางสาว ศิริบูรณ์ สักลอ พะเยา 2019-05-09
7 นฤมล ดำรงเกียรติไพร เชียงใหม่ 2019-05-09
8 อาณัติ ภักดีนอก น่าน 2019-05-07
9 ประภาพร จักร์แก้ว เชียงราย 2019-04-29
10 มาลัยทิพย์ ศรีบุญชู เชียงใหม่ 2019-04-24

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ทำ MOU ร่วมกับ...

การทำงานในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ และผ่านการสอบในระดับ N4  จะเข้าทำงานใ...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs