bg

โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โทร : 053-223914-5

อีเมล ramborirug.cm@gmail.com


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โรงเรียนพระราชทาน ปี 2545
โรงเรียนรางวัลระบบการประกันคุณภาพระดับดีมาก ปี 2552 และ 2553

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรที่จบแล้วสามารถเข้าทำงานโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนักศึกษาจบจากโรงเรียนสามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัย ก็สามารถนำรายวิชาเทียบโอนหน่วยกิจได้

สมัครเรียนออนไลน์

มอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น


โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดย Mr.kazunori Aoki ร่วมกับสโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่น   ได้เข้ามอบดิกชันนารี ไทย-ญี่ปุ่น ให้กับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยวันที่  25-26 กั...

ถวายเทียนจำนำพรรษา


เมือวันที่  7 กรกฎาคม  2560 โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ  วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ้ดยอด (พระอารามหลวง)   เนื่องในวั...

การเรียนการสอนปรับบุคลิกภาพ


นอกจากการเรียนการสอนวิชาชีพ แล้ว โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ยังมีการสอนปรับบุคลิคภาพ  การแต่งหน้า เพื่อให้นักศกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ มีความพร้อมในทุกด้าน  จึงเป็นที่ยอม...

ความประทับใจจากผู้เรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs