bg

โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โทร : 053-223914-5

อีเมล ramborirug.cm@gmail.com


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2545

ผ่านการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครบ 10 ปี ในปี 2554
โรงเรียนรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก

เปิดสอนหลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล เปิดสอนหลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาจบแล้ว สามารถทำงานได้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล หรือ เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้

ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น รับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียน เข้าทำงานกับสถานพยาบาลในญี่ปุ่น และบริษัทในเครือ เคโซไค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ มีค่าตอบแทนให้ พร้อมทั้ง โรงเรียนจัดสอนภาษาญี่ปุ่นให้ ฟรี

สมัครเรียนออนไลน์

รายการมองเมืองเหนือ


เมือวันที่  21  กันยายน  2560  ผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ โดยนายอภิชาติ    แดงบัว  และ Mr.Kazunori    Aoki   ได้เข้าให้สัมภาษณ์ใน  ...

นักศึกษาสอบผ่าน เตรียมพร้อมไปป...


โรงเรียนรามบริรักเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4  เตรียมควาพร้อมที่จะเดินทางไปเป็นพนักงานฝึกหัดที่สถานพยาบาลอิตาบาชิ  ประเทศญี่ปุ่น นางสาวพรพนิตา &nb...

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาโร...


เมื่อวันเสาร์ ที่ 16  กันยายน  2560  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ...

ความประทับใจจากผู้เรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทำไมต้องเรียนรามบริรักษ์

  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ (เน้นการเรียนรู้แบบรา...

หลักสูตร

  หลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานทางการพยาบาล การเรียนการสอน Academic P...

การเรียนภาคทฤษฏี

นักศึกษาจะได้เรียนภาคเรียนทฤษฎีที่โรงเรียน  มีห้องเรียนทันสมัย  อุปกรณ์ครบครั...

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏืบัติในโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรีย...

ผลสัมฤทธิ์

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล โดยโรงเรียนได้มุ...

สวัสดิการ

หอพัก ฟรี ตลอดหลักสูตร อาหาร ตำราเรียน ชุดฟอร์ม 2 ชุด ตราสั...

Copyright 2016 © Ramborirug.ac.th. All right reserved. | Power by: 8Designs